Etapa microrregional do JEMG/2014 em Itajubá chega ao fim