Festa do Grammy se transforma em tributo a Whitney Houston